Grafomotorika

Grafomotorika je ta část jemné motoriky a psychických funkcí, kterou potřebujeme ke kreslení a psaní. Její stupeň vývoje významně ovlivňuje kresbu i písemný projev dítěte.

Grafomotorický projev dítěte vychází z úrovně jeho hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost končetin a celého těla. Vychází z pohybu velkých kloubů (ramenní, loketní, kyčelní a kolenní kloub) a zdokonaluje se při chůzi, běhu, poskocích, při hrách s míčem. Naproti tomu jemná motorika (jejíž vývoj vychází z hrubé motoriky) je rozvíjena pohyby zápěstí a prstů. Rozvoji jemné motoriky napomáhají každodenní činnosti, sebeobsluha, tvořivé a rukodělné činnosti a manipulační hry, jako jsou např. stavebnice, mozaiky, puzzle.

Kresba je součástí přirozeného vývoje dítěte, je pro ně hrou a zábavou. Jestliže však dítě předškolního věku kreslení či jiné záměrně vedené činnosti samo nevyhledává či se jim spíše vyhýbá, bývá často příčinou opožděný vývoj grafomotorických dovedností.

V předškolním věku dítě s grafomotorickými obtížemi nevyhledává hru se stavebnicemi či mozaikami, rukodělné činnosti, je méně obratné při sebeobsluze a každodenních činnostech, nevyhledává kreslení a malování, vybarvování omalovánek, jeho kresba je jednodušší a chudší oproti vrstevníkům, linie kresby jsou často kostrbaté, vytlačené, neplynulé. Dítě může mít špatnou výslovnost, neboť jemná motorika ruky a prstů úzce souvisí s rozvojem řeči.

V tomto období je úroveň jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky jedním z důležitých kritérií při posuzování školní zralosti. Proto je vhodné okolo pátého roku věku dítěte zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení s použitím říkadel, která napomáhají i rytmu psaní.

Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním věku významně ovlivňují psaní. Jestliže je grafomotorika neobratná, dítě může mít potíže s výukou psaní jednotlivých písmen. Jeho písmo bývá neúhledné, kostrbaté až nečitelné a se zvýšenou chybovostí. Ruka se při psaní brzy unaví a bolí. Dítě pak brzy ztrácí pozornost.

K nápravě grafomotorických obtíží ve školním věku je potřebná pravidelná odborná pomoc, pravidelné uvolňovací cvičení, podpora a upevnění pracovních návyků (správný sed při psaní, správný úchop a postavení ruky při psaní, výběr psacího náčiní apod.). Je možné dítěti poskytnout některé kompenzační pomůcky.

Grafomotorické obtíže lze odstranit různými cviky, které jsou řazeny dle své obtížnosti. Grafomotorická cvičení slouží k uvolnění kloubů a svalových skupin celé paže, předloktí, zápěstí a záprstí a nácviku bezpečného a volného pohybu ruky po papíře. Grafomotorické cviky je potřeba opakovat vícekrát za sebou a rovnoměrnou rychlostí. Uvolnění ruky se dostaví jako důsledek zautomatizovaného pohybu.

Předpokladem plynulého, uvolněného a bezúnavného psaní je správný úchop – tzv. špetkový úchop, který umožňuje vysokou míru koordinace svalových skupin prstů a ruky, zpřesňuje pohyby a umožňuje uvolnění ruky při psaní. Špetkový úchop by měl být u dětí navozen, jakmile dítě začíná více kreslit. Rozhodně však před nástupem dítěte do školy.


Vaše názory a ohlasy Novinky a zajímavosti
Ukončení činnosti poradny. - 7. 8. 2016

V současné době již nepřijímám nové klienty. K 1. září 2016 bude činnost poradny ukončena.

Milí rod…

Pozvánka na besedu k předškolní přípravě. - 9. 4. 2016

Milí rodičové budoucích prvňáčků, chcete-li se dozvědět, co vše by mělo vaše dítě před nástupem do š…

Prohlédnout archív novinek Z fotogalerie
Prohlédnout kompletní galerii